NOVEMBRE - Tir Alt Camp

Vaya al Contenido

Menu Principal

NOVEMBRE

INFORMACIO CLUB > REUNIONS JUNTA

Reunió de Junta Directiva del 02/11/2019


Reunits a les oficines del Club de Tir Alt Camp de Valls, a les 17:35 hores, del dia 02 de novembre de 2019, en sessió ordinària, amb el membres de la Junta que es detallaran al final, es varen tractar el següents temes:

1.- El President comenta les reunions que va tindre amb el l’Oficina d’atenció als Clubs (òrgan que es dedica a assessorar a entitats esportives de Catalunya), amb la responsable de l’oficina: María José Bosch Pellisé; per esbrinar si teníem l’obligació de portar una comptabilitat legalitzada, es van dir que si el Club no tenia ingressos superiors a 75.000€, o be retencions per rendes superiors a 2.000@ no estem obligats a portar comptabilitat ni a fer la declaració de l’Impost de Societats. En aquestes condicions el Club nomes cal que porti un llibre de Caixa, que pot ser en format informàtic, que tindrà que ser segellat anualment per el Consell Català de l’Esport; tampoc podem fer factures, òbviament, perquè no venem res que ens produeixi un benefici (l’equipació es ven a preu de cost, i es una atenció que es te amb el soci i la munició, també es ven a preu de cost i, per llei, tenim l’obligació, de vendre-la als nostres socis); el que si tenim es l’obligació de presentar el model 347 davant l’Agencia Tributaria, d’aquells proveïdors que comprem per valor de mes de 3.005,06€, amb l’IVA inclòs.

2.- El President, junt amb els seus assessors jurídics, està adequant els Estatuts perquè compleixin amb la normativa vigent, un cop enllestits s’aprovaran per la Junta Directiva i posteriorment per l’Assemblea General, esperem fer-ho durant el mes de gener de 2020.

3.- S’ha creat un llibre de Caixa, informàticament, per tal de gestionar el ingressos i les despeses que te el Club; anualment dels fulls del llibre de caixa s’ha de fer un llibret i portar-lo a segellar al Consell Català de l’Esport.

4.- El President comenta com estan els comptes: el saldo a Caixabanc es de 7400€ i al Banc de Sabadell (on properament traslladarem tota la nostre operativa) 110€; a la Federació Catalana de Tir Olímpic se l’hi deuen la meitat de l’import de les targetes federatives, uns 4600€; l’Ajuntament ens te que fer un abonament d’uns 1200€ aprox. per l’ús de la galeria de tir de 25ms; les despeses mensuals estan en torn als 600€ mensuals, per tant el saldo serà positiu fins que entrin les quotes de l’any vinent.

5.- L’Assegurança de Responsabilitat Civil que estàvem pagant a Mapfre per un import proper als 1500€, s’ha donat de baixa i em contractat la pòlissa de RC amb UNIFEDESPORT, que te un conveni amb la FCTO i el preu que tindrem que pagar per serà de 180,06€ a l’any; la quantitat per la qual estarem coberts serà de 1.200.000,00€.

6.- Falta que el Sr. Biaña ens acabi de fer la feina que se li va encomanar: deixar pas a la galeria de 10ms per poder fer les celebracions d’Interclubs i aquelles que el Club consideri oportunes; també ens va fer la finestra per atenció al soci i tots aquells que estiguin interessats a informar-se de com fer-se socis, activitats que es fan, etc.

7.- Es faran contractes de voluntariat als socis que ho demanin i per ajudar a les tasques de manteniment, neteja, i demés que el Club consideri necessàries (aquestes tasques seran gratuïtes, encara que es podran subvencionar les despeses que els socis tinguin, per fer la tasques que sals hi encomani).

8.- A la reunió de la Junta de desembre es tractarà el tema de les activitats esportives de cara al Nadal.

9.- Està en estudi la creació d’un compte d’Instagram del Club, que gestionaran el Pau Arias, en Xavi Villas i la Julia.

10.- S’ha de cobrir el cable de llum que va des de la zona de tiradors a la columna central que encén les llums d’alarma, perquè segons normativa no es poden veure cables elèctrics des de la posició de tir.

Be, el Sr. President, a les 18:42 hores, don per finalitzada la sessió y es posa fi a la reunió de la Junta directiva. Hi han assistit a la reunió, a part del Sr. President: Sr. Luis Lirón Jiménez, Sr. Rafael Arias Corzo, Sr. Xavi Villas Montull, Sr. Sergio Lirón Jiménez i els assessors: Sr. Joan Herreries Martínez.
El Secretari                                                                                                                         V. i P., el President

Regreso al contenido | Regreso al menu principal